Hier op deze plaats
zijn wij gekomen,
om in de kracht van de gemeenschap
waarin wij gaan,
met hen die ons voorgingen
en met hen die naast ons staan,
ruimte te scheppen voor ons werk.

In vrijheid verbinden wij ons
met de jonge mens die,
komend met voornemens
uit de wereld van de geest,
zoekend zijn weg op aarde,
ons is toevertrouwd.

Dat wij,
in eerbied ontvangen wat kiemend kracht,
liefdevol leiden wat bloeiend pracht,
behoedzaam bevrijden wat rijpend wacht.
Opdat de wordende mens,
groeiend in spelen, leren en werken,
de wereld doorgrondt,
zijn eigen wezen herkent.

Aan dit werk
willen wij ons wijden
met een open blik,
een warm hart
en een krachtig streven.
Vragend wenden wij ons
tot de Geest van de tijd,
luisterend richten wij ons
tot die verheven machten
die kracht, moed en licht
in ons kunnen versterken.

Opdat ontstaan kan de vrije, scheppende daad,
die levenwekkend is voor de aarde.


Grondsteenleggingsspreuk

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail